Z A P R O S Z E N I E

w dn. 15.03.2017 roku g. 16:30
ul. Narutowicza 2 – Sala Konferencyjna

Uchwała nr 1/2017

Uchwała nr 1/2017 z dnia 08.02.2017 Zarządu Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota

Zarząd Stowarzyszenia działając zgodnie ze Statutem R. IV.§ 20 punkt 2, zwołuje Walne Zebranie Członków w dniu 15 marca o godz. 16:30 w pierwszym terminie i o godz. 17:00 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

  • Otwarcie Walnego Zebrania Członków SNW.
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
  • Uchwalenie porządku obrad Walnego Zebrania.
  • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016.
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
  • Dyskusja – wolne wnioski.
  • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  • Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota
Tadeusz Nowak

Comments are closed.