UCHWAŁA nr 5/2015

Zarządu Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota z dnia 11. 03. 2015 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków.

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Rozdział IV § 20 p. 2 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje

 

Walne Zebranie Członków w dniu 25. 03. 2015 r. o godz. 16.30 w pierwszym terminie i 17. 00 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

• Otwarcie Walnego Zebrania Członków

• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

• Uchwalenie porządku obrad

• Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

• Sprawozdanie merytoryczne za ostatni okres

• Sprawozdanie finansowe za rok 2014

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

• Dyskusja

• Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

• Wolne wnioski

• Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków.

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota

Tadeusz Nowak

Comments are closed.