Regulamin konkursu

I. Organizatorzy

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota w Nowym Sączu,

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu,

„Orion”. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich w Nowym Sączu,

Archiwum Narodowe w Krakowie,

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie.

 

Komitet Organizacyjny z ramienia organizatorów tworzą:

 • Agnieszka Filipek
 • Anna Wideł
 • Arkadiusz Herzberg,
 • Agnieszka Jeleń
 • Sylwester Rękas
 • Patryk Wicher

 Komisję Oceniającą:

prof. Marek Kornat, Leszek Migrała, Łukasz Połomski, Grzegorz Olszewski, Beata Wierzbicka, Bogusław Kołcz

 

II. Patronat

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Rada Miasta Nowego Sącza

 

III. Cele i przedmiot konkursu

 

Cele konkursu

Propagowanie idei budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu.

Upamiętnienie obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zainteresowanie uczniów problematyką polskich koncepcji politycznych przełomu XIX i XX w.

Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów polskich szkół.

Zachęcenie do poznawania dziejów ojczystych.

Kształtowanie szacunku wobec dokonań naszych przodków.

Ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi.

Pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Rzeczypospolitej.

 

Przedmiotem konkursu jest:

– opracowanie z zakresu ewolucji koncepcji politycznej Józefa Piłsudskiego i jej praktycznej realizacji, przed jak i po odzyskaniu niepodległości,

Zakres chronologiczny konkursu – okres działalności politycznej Józefa Piłsudskiego.

 

 1. Zasady konkursu

– Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych działających na terenie miasta Nowy Sącz, Powiatu Sądeckiego, Limanowskiego i Gorlickiego.

Praca pisemna w formie studium na temat  „Jechałem czerwonym tramwajem socjalizmu aż do przystanku niepodległość, ale tam wysiadłem”. Ewolucja myśli politycznej Józefa Piłsudskiego.

 

 1. Wymogi formalne:

– Prace przesyłane na Konkurs nie mogą być pracami zgłaszanymi do innych konkursów tego typu.

– Praca pisemna o objętości do 15 stron znormalizowanego tekstu formatu A4, napisanych czcionką nr 12 wyjustowanego tekstu (ok. 1800 znaków na stronie). Dodatkowo mogą one zawierać aneksy: np. zdjęcia, kserokopie dokumentów, szkice, obrazy, mapy, itp. Pracę pisemną należy sporządzić wg zasad redagowania tekstu (zał.1)

– Do prac konkursowych należy dołączyć:

 1. kartę uczestnika konkursu (załącznik nr 2)
 2. zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacje internetowe, ogłoszenie wyników konkursu, wyeksponowanie w innych miejscach z podaniem danych osobowych autora w celu popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (załącznik nr 3A lub 3B).
 3. Zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik 4)

– Prace przesyłane są za pośrednictwem szkół, o których mowa w pkt IV, lub indywidualnie. Z każdej szkoły może brać udział dowolna liczba uczestników.

– Prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu i pozostaną w zbiorach organizatorów Konkursu.

– Organizatorzy dopuszczają możliwość skatalogowania prac i rozpowszechniania ich w różnych formach w całości lub fragmentach przez Stowarzyszenie Nowosądecką Wspólnotę w Nowym Sączu oraz Archiwum Narodowe w Krakowie.

– uczestnicy konkursy poprzez dokonanie rejestracji wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć w trakcie Konkursu i ich publikację podczas działań informacyjnych w trakcie i po zakończeniu Konkursu.

 

 1. Termin nadsyłania prac

Prace należy dostarczyć na adres: Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota w Nowym Sączu, ul. Narutowicza 2 (z dopiskiem „Konkurs historyczny”) do dnia 30 czerwca 2018 roku (w przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego).

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Prace konkursowe zostaną zanonimizowane przez członków Komitetu Organizacyjnego, a następnie poddane ocenie przez Komisję Oceniającą.
 2. Komisja Oceniająca przy ocenie będzie kierowała się kryterium merytorycznym i estetycznym.
 3. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, a prace – w miarę możliwości – zostaną opublikowane.
 4. Decyzje Komisji Oceniającej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 września 2018 r., a w Nowym Sączu, dyplomy i ew. okolicznościowe medaliony/statuetki zostaną wręczone w dniu 11 listopada 2018 r.
 6. Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej, przekazane mediom niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, a laureaci wraz z opiekunami za pośrednictwem szkół wymienionych w pkt IV, lub indywidualnie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.

 

VIII. Nagrody

Nagrody dla laureatów konkursu:

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.

Laureaci konkursu mogą otrzymać także okolicznościowe dyplomy i odznaki SKBP oraz wydawnictwa partnerów.

Nagrody dla szkół:

Szkoły, z których wywodzą się laureaci otrzymają symboliczne nagrody.

Inne nagrody i wyróżnienia:

Uczestnicy Konkursu, ich opiekunowie oraz szkoły otrzymają okolicznościowe dyplomy i odznaki SKBP.

W przypadku publikacji pokonkursowej wydawnictwo to zostanie przekazane wszystkim szkołom biorącym udział w Konkursie.

Komisja Oceniająca będzie brała pod uwagę samodzielność wykonania pracy (dyskwalifikacja prac „ściągniętych” z internetu), staranność, innowacyjność.

 

 1. Uwagi końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

Organizator będzie starał się zainteresować media pracami konkursowymi w celu ich częściowej publikacji na łamach czasopism, na antenie radia i telewizji.

 

 

Informacje na temat Konkursu udzielane są przez:

Agnieszka Filipek, Arkadiusz Herzberg, Agnieszka Filipek, Sylwester Rękas, tel. 18 442-06-59

 

Konkurs w internecie: www.ank.gov.pl,https://www.facebook.com/ArchiwumNarodoweKrakow

Adres e-mail: nowysacz@ank.gov.pl