Społeczny komitet budowy pomnika

Józefa Piłsudskiego

#

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości

Józef Piłsudski


Plakat Pi?sudskiego prze?roczystos? 2015.cdrJak podają źródła Józef Piłsudski bywał w Nowym Sączu wiele razy. Nowy Sącz jako pierwsze Miasto w Polsce nadało mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta . Chcąc w sposób szczególny upamiętnić wydarzenia związane z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego w 75 rocznicę jego śmierci, Członkowie Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota podjęli inicjatywę Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. Wspomnieć należy że 1936 r również w Nowym Saczu powołano Powiatowy Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego który wystąpił z takowym wnioskiem lecz ówczesne władze wstrzymały tę inicjatywę. Mając na względzie  powyższe wydarzenia Stowarzyszenie powołuje Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu.

 

REGULAMIN SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W NOWYM SĄCZU

I POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§1

1. W związku z podjętą inicjatywą Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu powołuje się: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu,zwany dalej „Komitetem”.
2. Komitet jest powoływany na czas budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiegow Nowym Sączu.
3. Siedzibą Komitetu jest siedziba Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota tj. ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz.
4. Komitet używa pieczęci nagłówkowej z nazwą: Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota, Społeczny Komitet Budowy Pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Narutowicza 2.
5. Komitet ma prawo używania skróconej formy nazwy Komitet PMJP.
6. Komitet swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności swoje cele realizuje w mieście Nowy Sącz.
7. Dla realizacji swoich celów Komitet może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

II CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA.
§2

Podstawowy cel działania.
Podstawowym celem działania Komitetu jest doprowadzenie do wybudowania pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. Komitet swój cel realizuje poprzez:

a. podejmowanie działań zmierzających do wybudowania pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu,
b. organizowanie: odczytów, prelekcji, wykładów, seminariów, konferencji, itp. dotyczących upowszechnienia idei umacniania Państwa Polskiego z podkreśleniem okresu i osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego związków z Sądecczyzną,
c. organizowanie: festynów, pokazów, turniejów, konkursów, wystaw i innych imprez kulturalnych o charakterze promującym nasze tradycje i kulturę,
d. gromadzenie pamiątek, publikacji, materiałów, artykułów dotyczących Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz okresu w którym żył,
e. podejmowanie współpracy z organami państwowymi i samorządowymi na rzecz upamiętnienia tradycji, wartości patriotycznych inarodowych,
f. podejmowanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi, mediami i innymi organizacjami o podobnych celach,
g. pozyskiwanie środków pieniężnych lub rzeczowych na budowę pomnika.

III SKŁAD KOMITETU.
§3

Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu posiada członków:

1. Zwyczajnych,
2. Wspierających,
3. Honorowych.

a) Członkiem zwyczajnym może zostać członek Stowarzyszenia SNW oraz osoba fizyczna
lub prawna, które czynnie włączą się w działania zmierzające do wybudowania pomnika
b) Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Komitetu.
c) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna bądź prawna, która poprzez swój
autorytet może wnieść wybitny wkład w budowę pomnika.

1. Komitet zarządzany jest przez Prezydium.
2. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik oraz Kronikarz oraz dwóch Członków.
3. Prezydium powoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia SNW na okres 4 lat /lub do zakończenia budowy pomnika /okres ten pokrywa się z kadencją Zarządu Stowarzyszenia SNW/.
4. Członkowie Prezydium pełnią swoją funkcję społecznie , nieodpłatnie.
5. Do zadań Prezydium należy:

a. organizowanie posiedzeń Komitetu,
b. przygotowywanie porządku obrad Komitetu,
c. prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji i protokołów z posiedzeń Komitetu,
d. przygotowywanie i przedstawianie kwartalnych sprawozdań dla Zarządu Stowarzyszenia SNW z prac Komitetu,
e. przygotowywanie i przedstawianie rocznych sprawozdań na Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia SNW,
f. uruchomienie strony internetowej informującej o przebiegu realizacji przedsięwzięcia oraz prac Komitetu,
g. przyjmowanie i skreślanie członków i członków honorowych,
h. prowadzenie ewidencji członków.
i przedstawianie sprawozdań z realizacji prac raz na pól roku na ogólnym zebraniu wszystkich członków komitetu. Powiadamianie o zebraniu odbywa się drogą e-mailową na 14 dni przed zebraniem.
j.przyjmowanie i wykreślanie członków odbywa się w głosowaniu tajnym większością głosów.

Przyjmowanie do Komitetu odbywa się poprzez zaproszenie przez Prezydium oraz złożenie na piśmie że:

a. deklaruje chęć przystąpienia do Komitetu,
b. zapoznała się z treścią Regulaminu Komitetu i treścią Statutu Stowarzyszenia SNW,
c. deklaruje przestrzeganie postanowień Regulaminu Komitetu i Statutu SNW, oraz deklaruje aktywne uczestnictwo w pracach Komitetu
d. deklaruje że nie będzie działała na szkodę Komitetu i Stowarzyszenia SNW.

Członkostwo w Komitecie PMJP wygasa z chwilą:

a. śmierci członka.
b. wystąpienia z Komitetu na własną pisemną prośbę.
Skreślenie z listy członków następuje przez:
a. działanie na szkodę Komitetu PMJP i Stowarzyszenia SNW oraz nie przestrzeganie postanowień regulaminu.
b. wypowiadanie się w imieniu Komitetu w sprawach nie mających związku z inicjatywą budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu a mające negatywny wpływ na przebieg inicjatywy, budowy.

IV KOMPETENCJE KOMITETU.
§4

Do kompetencji Komitetu należy:

1. Określenie głównych założeń budowy pomnika,
2. Wystąpienie do odpowiednich władz Nowego Sącza o pozwolenie na zbiórkę publiczną na budowę pomnika Marszałka J. Piłsudskiego,
3. Uzgodnienie z Zarządem SNW założenie odrębnego konta bankowego umożliwiającego lokowanie środków na budowę pomnika Marszałka J. Piłsudskiego i dokonywanie bezpośrednio wpłat przez darczyńców,
4. Organizowanie i przeprowadzenie licytacji przekazanych na ten cel darów.
5. Zwrócenie się do mieszkańców Sądecczyzny ze stosownym apelem o włączenie się w inicjatywę budowy pomnika oraz dokonywanie wpłat na wskazane konto lub zakup wyemitowanych na ten cel cegiełek,
6. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta o podjęcie stosownej uchwały w sprawie budowy pomnika oraz o udostępnienie na ten cel terenu stanowiącego własność miasta i przeprowadzenie procesu inwestycyjnego związanego z budową pomnika,
7. Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na projekt pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (ustalenie wielkości i formy pomnika oraz rodzaju materiału z jakiego ma być wykonany pomnik) oraz przedstawienie go władzom miasta,
8. Przyjęcie koncepcji wizualnej pomnika,
9. Zlecanie wybranej koncepcji pomnika do opracowania dokumentacji projektowej,
10. Zlecanie wybranej koncepcji pomnika do realizacji,
11. Opracowanie harmonogramu realizacji budowy pomnika,
12. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących budowy pomnika,
13. Organizowanie konferencji, sympozjów, odczytów, wystaw itp. o charakterze patriotycznym,
14. Wybór patrona medialnego – radio, telewizja, prasa.

V POSIEDZENIA KOMITETU.
§5

1. Komitet działa na podstawie Regulaminu Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu.
2. Regulamin Komitetu zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota przez podjęcie stosownej uchwały.
3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Prezydium.
4. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Uchwały oraz inne ustalenia podejmowane przez Komitet zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków.
6. Na żądanie 1/3 obecnych niektóre uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym.
7. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Prezydium lub jego Zastępca i Sekretarz.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§6

1. Uchwałę o rozwiązaniu Komitetu po zakończeniu budowy pomnika podejmuje Zarząd Stowarzyszenia SNW większością głosów.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Komitetu Zarząd wnioskuje do Walnego Zebrania Członków SNW który określa sposób zagospodarowania środków finansowych i majątku Komitetu po wybudowaniu pomnika.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmowane są wspólnie przez Zarząd Stowarzyszenia i Prezydium Komitetu w głosowaniach jawnych.
4. Decyzje zapadają większością głosów.

Informacja o inicjatywie budowy pomnika oraz powołania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu

Nowy Sącz jako pierwsze miasto na ziemiach polskich nadało w dniu 22 marca 1916 r. Józefowi Piłsudskiemu tytuł Honorowego Obywatela, uprzedzając tym podobną decyzję Krakowa i Wilna. Nadanie honorowego obywatelstwa nastąpiło w trudnym dla Piłsudskiego okresie, podczas konfliktu ze sztabem armii austriackiej. Uchwała Rady Miasta o nadaniu tego tytułu była swoistym wsparciem moralnym dla ówczesnego brygadiera. Nie wiedziano przecież wówczas jaka będzie przyszłość. Nowy Sącz był wtedy wciąż miastem galicyjskim podległym cesarzowi Austro-Węgier Franciszkowi Józefowi I. Nikt nie przypuszczał, że nadano ten tytuł przyszłemu Naczelnikowi Państwa i Marszałkowi Polski. Piłsudski w liście z podziękowaniami za nadany tytuł, pisał do burmistrza Nowego Sącza dra Władysława Barbackiego, że z Nowym Sączem czuje się bardzo silnie związany uczuciowo po wyjątkowo udanych walkach stoczonych w jego okolicach w 1914 r., a wspomnienie patriotycznej ludności, przyjmującej serdecznie legiony jest jednym z najmilszych wspomnień dla niego i jego żołnierzy.

Józef Piłsudski był w Nowym Sączu wiele razy, z pewnością już przez I wojną. Rok przed wybuchem wojny prowadził przecież zajęcia w Pierwszej Oficerskiej Szkole Związku Strzeleckiego w pobliskiej Stróży koło Dobrej w powiecie limanowskim w majątku babki Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. Jednakże szczególnie wspominany jest Piłsudski przez mieszkańców miasta za walki legionów jesienią i zimą 1914 roku pomiędzy Limanową a Nowym Sączem, w tym szczególnie z Bitwy pod Marcinkowicami stoczonej w dniach 5 i 6 grudnia 1914 r. Bitwa ta była przez późniejszego Marszałka Piłsudskiego określana jako najpiękniejszą ze stoczonych przez niego bitew. Legiony związały na kilkanaście godzin wojska rosyjskie szykujące się do ofensywy w kierunku zachodnim, co dało czas siłom austro-węgierskim na przegrupowanie się i przygotowanie do zatrzymania Rosjan, co nastąpiło kilka dni później w ważnej Bitwie pod Limanową. Od tego momentu wojska rosyjskie zaczęły się cofać i nastąpił przełom na froncie w Karpatach. Po wyzwoleniu miasta Nowego Sącza spod okupacji rosyjskiej 13 grudnia 1914 r., Józef Piłsudski wkroczył do Nowego Sącza od strony zachodniej przez podziurawiony kulami most na Dunajcu i był entuzjastycznie witany przez mieszkańców Nowego Sącza kwiatami, muzyką i przemówieniami. To właśnie w Nowym Sączu dotarła do niego wiadomość że został mianowany brygadierem, a legiony pod jego dowództwem zostały przemianowane na I Brygadę. Niektórzy podają że to właśnie w Nowym Sączu została ułożona słynna pieśń legionowa „My I Brygada”.

Nie jest więc zaskoczeniem, że zaraz po śmierci Marszałka Piłsudskiego powstała w Nowym Sączu idea powstania jemu poświęconego pomnika. Inicjatywa budowy pomnika przez ówczesny Powiatowy Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu, została wstrzymana w 1936 r. przez Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Chciano wówczas skumulować chęć upamiętnienia Marszałka w kilku krajowych inicjatywach (m.in. Kopiec w Krakowie na Sowińcu, pomnik w Warszawie, itd.).

 W 75 rocznicę śmierci Piłsudskiego w 2010 roku pojawiła się w Nowym Sączu ponowna inicjatywa upamiętnienia Józefa Piłsudskiego. Z inicjatywą budowy pomnika Piłsudskiego w Nowym Sączu wyszedł Czesław Baraniecki członek Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota. W związku z tą inicjatywą zwrócono się do społeczeństwa sądeckiego z apelem o poparcie tego pomysłu. Społeczeństwo sądeckie i lokalne organizacje odpowiedziały pozytywnie na to wezwanie. List intencyjny popierający budowę pomnika podpisało ponad 150 osób. Dwa lata później 12 maja 2012 roku, również w rocznicę śmierci Piłsudskiego, odbyło się spotkanie założycielskie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego, którego pierwszym przewodniczącym został Tadeusz Nowak a sekretarzem Sylwester Rękas. Członkowie komitetu działają w myśl zasady „pacta sunt servanda” umów, zobowiązań należy dotrzymywać oraz słów samego Piłsudskiego „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Mieszkańcy Nowego Sącza szanują swoją przeszłość. Przedwojenna inicjatywa powinna być zrealizowana, gdyż Nowy Sącz był szczególnym miejscem dla Piłsudskiego, a on sam jest przez mieszkańców miasta pamiętany do dzisiaj. Komitet pogłębia tą pamięć poprzez organizację konferencji naukowych (odbyły się już trzy) oraz konkursów skierowanych do młodzieży. Pośród członków komitetu są przedstawiciele różnych środowisk i zawodów. Od marca 2015 r. przewodniczy mu Grzegorz Dobosz, wcześniejszy przewodniczący Tadeusz Nowak jest członkiem honorowym i nowym przewodniczącym Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota, które jeszcze za wcześniejszego przewodniczącego Jana Rośka, rozpoczęło wspierać ideę budowy pomnika. Komitet posiada też innych członków honorowych, w skład którego wchodzą osoby i instytucje. W tym m.in. wnuk Marszałka Piłsudskiego Krzysztof Jaraczewski, Prezydent Miasta Ryszard Nowak, założyciel Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, były senator Krzysztof Pawłowski, rektor PWSZ w Nowym Sączu Zbigniew Ślipek, syn autora projektu pomnika Wojciech Małeta, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce oraz w Londynie, były kustosz szkolnego muzeum w Marcinkowicach Józef Gościej.

Zrządzeniem losu komitet, uniknie konkursu na projekt pomnika. W 2012 roku skontaktował się z ówczesnym prezesem Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota – Janem Rośkiem Wojciech Małeta, syn legionisty i artysty rzeźbiarza, pochodzącego z Tarnowa Jana Małety. Artysta ten był autorem słynnych projektów, m.in. używanej do dziś przez lotników odznaki orła tzw. „gapy”, wielu odznak formacji wojskowych okresu międzywojennego, wielu znanych pomników: m.in. Bema w Tarnowie, Kossutha w Budapeszcie, Luegera we Wiedniu. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Wojciech Małeta przekazał bezpłatnie pracę swego ojca komitetowi, co idealnie wpisuje się w przedwojenną inicjatywę budowy pomnika – jest to przecież projekt historyczny z okresu międzywojennego i przedstawia Piłsudskiego z czasów legionowych z których jest szczególnie w Nowym Sączu pamiętany. Historyczny projekt pomnik będzie również pasował do zabytkowej przestrzeni centrum miasta Nowego Sącza, rozpatrywanych jest obecnie kilka lokalizacji. Projekt pomnika Piłsudskiego z 1921 roku nie został nigdy zrealizowany. Przedstawia idącego Piłsudskiego jako brygadiera legionowego. Rzeźba przed wybuchem Powstania Warszawskiego została szczęśliwie przez autora wywieziona z jego pracowni i dzięki temu ocalała, bo ta kamienica spłonęła w powstaniu wraz z resztą zgromadzonych tam rzeźb. Z początku komitet zbierał datki na pomnik poprzez wpłaty na konto oraz przekazywany 1 % podatku na Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota z dopiskiem na pomnik Piłsudskiego. W 2015 roku komitet rozpoczął zbiórkę publiczną, zarejestrowaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (nr 2015/2404/KS, informacja o zbiórce dostępna na stronie: http://zbiórki.gov.pl).

Zainteresowani mogą wesprzeć budowę pomnika wpłatami z dopiskiem „Na budowę pomnika Józefa Piłsudskiego” na konto bankowe ING Bank Śląski O/Nowy Sącz: 96 1050 1722 1000 0090 7458 2470. Apelujemy do rodaków sądeckich i nie tylko, wesprzyjmy budowę pomnika, zrealizujmy przedwojenną inicjatywę i upamiętnijmy Marszałka Józefa Piłsudskiego dla którego Nowy Sącz tak dużo znaczył, a któremu miasto nadało jako pierwsze honorowe obywatelstwo. Dla naszych darczyńców przewidziane są okolicznościowe pamiątki (medaliony i cegiełki-wpinki), a dla najhojniejszych statuetki przyszłego pomnika.

3395

Description

Taką kwotę zebrali do puszek wolontariusze Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota, którzy kwestowali pod sądecką farą i kościołem Matki Boskiej Niepokalanej w dniach 15 i 16 sierpnia.


PROPOZYCJE UMIEJSCOWIENIA POMNIKA ZGŁOSZONE PRZEZ PAŃSTWA

Al. Wolności- w miejscu byłego pomnika sowieckiego – Za tym miejscem przemawia:
– jest obok MOK-u czyli domu imienia Bronisława Pierackiego, zastrzelonego ministra,  jednego z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego.
– jest na przeciwko Starego Cmentarza (Cmentarz Zasłużonych). Na cmentarz tym znajdują się mogiły najznakomitszych mieszkańców Nowego Sącza i żołnierzy. Przed pomnikiem płyta pamięci
  Nieznanego Żołnierza. Odbywają się tam uroczystości patriotyczne i daje to możliwość złożenia także kwiatów pod pomnikiem J. Piłsudskiego.
– przedstawiany projekt pomnika – jest to „IDĄCY JÓZEF PIŁSUDSKI” wspaniale pasuje do tego miejsca, gdyż twarzą będzie zwrócony do przechodniów.
– nie będzie potrzeby wykupu miejsca pod pomnik, bo właścicielem tego gruntu jest miasto Nowy Sącz.
– wypełni pustkę po byłym pomniku.
– nie będzie wymogu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowa Nowego Sącza bo był tam pomnik.
– jest to eksponowane miejsce w Nowym Sączu, widoczne dla idących jak i przejeżdżających Alejami Wolności.

Park Strzelecki – skwer na osi głównego wejścia od ul. Parkowej – Koszt aranżacji otoczenia można zbilansować w ramach inwestycji pn. „Sądecka Wenecja – przebudowa parku”.

Plac 3 maja – Skwer naprzeciw Kościoła Kolejowego – Centrum Starego Miasta, odwiedzane przez turystów, kojarzące się z pierwszą Polską i Europejską – nowoczesną, spisaną cztery lata po Amerykańskiej- Konstytucją. Wspaniała przestrzeń dla pomnika. Doskonała widoczność.

Rejon zamku i mostu Piłsudskiego – Jest to historyczne miejsce przez które wjeżdżał Józef Piłsudski do Nowego Sącza w 1914 r. projekt pomnika przedstawia postać Piłsudskiego z czasów legionowych. Most nosi imię Józefa Piłsudskiego, również ulica przebiegająca przez most związana jest z Piłsudskim  – ulica Legionów. Miejsc jest reprezentatywne i widoczne – niedaleko stąd przyjeżdżają samochody drogą krajową od Limanowej oraz od Tarnowa. Jest tam również odpowiednia ilość miejsca na potencjalne urządzanie uroczystości patriotycznych bez zakłóceń komunikacyjnych.

Skwer przy miejskiej ciepłowni (ul. 1 Brygady) – Pomnik Piłsudskiego najlepiej pasowałby w dzielnicy Nowego Sącza, w której ulice noszą nazwy Piłsudskiego, I Brygady, Rokitniańczyków, a całe osiedle to osiedle Wojska Polskiego.

GŁOSOWANIE

[poll id=”11″]