Zespół ds. ochrony zdrowia i pomocy socjalnej

• Organizowanie akcji profilaktycznych podnoszących świadomość społeczną w zakresie dbania o życie i zdrowie człowieka

• Pomoc dzieciom i młodzieży w zakesie psychologicznym jak również materialnym

• Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodziezy ze szczególnym uwzlęddnieniu rodzin patologicznych

• Organizowanie akcji charytatywnych

• Pomoc osobom chorym i starszymZespół ds. ekologii i ochrony środowiska

Upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia, propagowanie i wdrażanie:

• edukacji prozdrowotnej,

• profilaktyki chorób,

• racjonalnego żywienia,

• aktywności fizycznej,

• profilaktyki uzależnień.

Ochrona środowiska – podjęcie działań, umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej poprzez:

• racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

• przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,

• przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego,

• tworzenie środowiska życia i pracy (fizycznego oraz społecznego) sprzyjającego zdrowiu,

• zachęcanie do aktywnych działań na rzecz zdrowia całego społeczeństwa,

Edukacja prozdrowotna- cykle wykładów dotyczących funkcjonowania człowieka i czynnikach szkodliwych dla zdrowia, (radiowe, telewizyjne, prasowe)

Akcje profilaktyczne- np.

• Dzień bez samochodu

• Propagowanie jazdy na rowerze

• Szkoła bez dymu

• Radzenie sobie ze stresem

Utworzenie banku programów zdrowotnych i chroniących środowisko
Organizowanie konferencji i seminariów popularyzujących działania na rzecz promocji zdrowia i ochrony środowiska


Zespół ds. edukacji, nauki i kultury

 

Zespół ds. kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji

 

Zespół ds. wspierania i rozwoju przedsiębiorczości

Koordynatorzy zespołu: Grzegorz Sus, Leszek Olech
Zespół ds. Wspierania i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pisania Projektów o Środki na ich Realizację jest odpowiedzialny za opracowywanie i inicjowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków na działalność statutową Stowarzyszenia. Celem działania zespołu jest przede wszystkim wspieranie działań innych zespołów działających w Stowarzyszeniu w przygotowywaniu i opracowywaniu wniosków merytorycznych z zagadnień związanych z ich tematyką. Ponadto zespół opracowywać będzie projekty dla wszystkich możliwych programów dostępnych dla Stowarzyszenia. W najbliższym czasie planowane jest konsultowanie projektów przygotowanych przez Zespól ds. Edukacji, Nauki i Kultury oraz Zespół ds. Ochrony, Promocji Zdrowia i Pomocy Socjalnej w ramach ogłoszonego konkursu przez Wojewodę Małopolskiego. W listopadzie zespół przygotuje wniosek rejestracyjny do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie upoważniający Stowarzyszenie do prowadzenia działalności szkoleniowej. Do końca grudnia 2008r. zespół opracuje wnioski do Prezydenta Miasta Nowego Sącza w związku z ogłoszeniem zadań dla organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

Zespół inicjatyw społecznych i rozwoju lokalnej demokracji

W ramach zespołu działają cztery kluby (Ambasadorów Sądecczyzny):

• Klub byłych parlamentarzystów (posłowie, senatorowie z terenu dawnego województwa nowosądeckiego),

• Klub byłych prezydentów i wiceprezydentów Nowego Sącza,

• Klub rajców sądeckich (byłych radnych z terenu Nowego Sącza i okolic?)

• Klub przewodniczących Zarządów Osiedli

Cele:

  1. Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i promocja miasta Nowego Sącza i regionu w kraju i za granicą poprzez wymianę doświadczeń.
  2. Wspieranie inicjatyw lokalnych służących miastu i obywatelom.
  3. Uczestnictwo w imprezach charytatywnych organizowanych przez stowarzyszenie.

Zadania:

  1. Organizowanie konferencji na temat rozwoju Sądecczyzny i regionu.
  2. Próba opracowanie własnej wizji rozwoju miasta Nowego Sącza i Sądecczyzny.
  3. Wspieranie inicjatyw gospodarczych (agroturystyka, baza noclegowa, usługi turystyczne).
  4. Uczestnictwo w imprezach charytatywnych (Dzień Otwartych Serc).
  5. Spotkania z młodzieżą z sądeckich uczelni i szkół średnich (ponadgimnazjalnych) – tworzenie klubów dyskusyjnych.