Zarząd Stowarzyszenia działając zgodnie ze Statutem R. IV.§ 21 p.1 a, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 10. 10. 2014 r. o godz. 16.30 w pierwszym terminie i 17.00 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad:

• Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SNW
• Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania
• Uchwalenie porządku obrad
• Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
• Sprawozdanie merytoryczne za ostatni okres
• Uzupełnienie składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa, do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
• Powołanie komisji Skrutacyjnej
• Wybory. Głosowanie
• Ogłoszenie wyników wyborów
• Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków
• Zakończenie obrad

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota
Jan Rosiek

Comments are closed.